Podmínky pro získání podpory na zalesňování zemědělských půd


V roce 2015 začala platit nová pravidla na založení lesních porostů.

Podpora zalesňování se stala součástí Programu rozvoje venkova jako jedno z opatření.


Od roku 2022 bude opět možno čerpat příspěvky na zalesnění zemědělské půdy


8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů

Nařízení vlády 185/ 2015 sb.,

Informace pro žadatele na stránkách MZe

Informace pro žadatele na stránkách SZIF

 

O tuto dotaci bude možno žádat každý rok.


Pravidla pro zalesňování přináší několik zásadních změn:

- Nové hektarové sazby

- Jsou pevně stanoveny minimální počty sazenic

- Možno je zalesňovat pouze půdy, které mají v LPIS poznámku "vhodné k zalesnění".

- Před realizací opatření je nutno se předem registrovat - vstup do opatření s pevným termínem 15.5.

 

 - tabulka pro kalkulaci nákladů a dotace aktualizovaná pro pravidla roku 2015

 

Příspěvky na údržbu a náhrady porostů založených do konce roku 2013 budou dále vypláceny podle minulých pravidel.

 
- pravidla pro plochy založené v letech 2007-2013 Program rozvoje venkova OSA II. opatření 2.1.

- plochy založené v roce 2004, 2005, 2006 – program HRDP

 
- akce rozpracované před rokem 2004 - podle „starých“ dotačních pravidel - nařízení vlády č. 505/2000

Pro další informace se mohou vlastníci lesů obracet na svého odborného lesního hospodáře.

Informace poskytnou také místně příslušné odbory lesního hospodářství na jednotlivých obcích (ORP), zemědělské agentury, případně Ministerstvo zemědělství, nebo www.szif.cz.