Zpráva o semináři

pořádaném  pod odbornou záštitou a s finančním přispěním

Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství


Pořadatel:                  Česká komora odborných lesních hospodářů

Název akce:     Zalesňování zemědělských půd - tvorba porostních směsí, vypracování projektu zalesnění a dotace


Místo konání:            Pelhřimov,  sál OŘ Policie ČR

Datum konání:            26.6.2008

Počet účastníků:            105

Seminář proběhl podle připraveného scénáře. Po přivítání účastníků a zahájení následovaly odborné referáty.

1. Převod zemědělské půdy na les – ing. Milan Slavinger Magistrát města Jihlavy, RŽP

Uvedl detailně všechny kroky, které musí vlastník lesa provést při převodu ZP do lesa. Popsal náležitosti styku se státní správou.

2. Tvorba porostních směsí – ing. Vladimír Zatloukal, IFER – Jílové u Prahy

Referát byl hlavním bodem semináře. V rozsáhlém příspěvku byly probrány půdní poměry, biologické vlastnosti dřevin, možnosti jejich míšení do porostních směsí a další biologické vlivy, které je nutno zohlednit při tvorbě projektu zalesnění.

3. Projekt zalesnění – z důvodu prac. zaneprázdnění Ing.Topky jej připravil a přednesl Ing.Jiří Pohan, OLH. Bod po bodu detailně seznámil jak má vypadat a co musí obsahovat správný projekt zalesnění včetně předvedení ukázkového projektu.

4. Dotace na zalesnění zem půd – Ing. Lubomír Svoboda, SZIF, metodik

Ve svém příspěvku seznámil s pravidly pro poskytování dotací, s postupem vyplňování formulářů a upozornil na nejčastěji se vyskytující chyby. V průběhu odpovídal na velké množství konkrétních dotazů.

5. Ekonomika a náklady zalesnění zemědělských půd – ing. Jiří Pohan, OLH

Seznámil účastníky s činnostmi, které je nutno při zalesnění provádět, s možnými náklady na tyto činnosti. Provedl porovnání dotací a nákladů. Na mnoha vzorových kalkulacích předvedl vztah složení porostní směsi a nákladů a ukázal možnosti OLH při ovlivňování vlastníka při rozhodování o složení budoucího porostu. V druhé části přednesl zkušenosti vlastníka a OLH z praxe. Upozornil na často se vyskytující chyby a dal mnoho doporučení jak z přípravy zalesnění, tak z jeho vlastní realizace a péče o kultury včetně doporučení administrativních.

6. Chemické přípravky při ochraně kultur – Ing.František Polívka, Mercata Třebíč

Seznámil s postupy a použitými přípravky při přípravě půdy, péči o kultury a ochraně sazenic.

Zmínil mnoho zkušeností z praxe.

Všechny přednášky byly doprovázeny prezentacemi na datovém projektoru a průběžně byly zodpovídány dotazy účastníků.

Posledním bodem byla venkovní ukázka v blízkosti města v katastru obce Rynárec a Čelistná. Na ploše více jak 4 ha byly v letech 2006 a 07 založeny porosty listnatých a jehličnatých dřevin. Zde účastníci posuzovali stav kultur, přírůst jednotlivých dřevin (SM,KL, JS, TŘ, JD,MD), způsob výsadby, péče a ochrany. Exkurze se zúčastnili i vlastník pozemků a dodavatel prací, kteří oba zmínili své zkušenosti.

Referáty byly zpracovány do sborníku, který byl účastníkům rozdán.

Sborník je koncipován jako praktická pomůcka při převodu půdy do lesa a jejím zalesnění a měl by být využíván po celou dobu platnosti dotačních pravidel, tedy až do roku 2013.

Po zkušenostech z roku 2004, kdy byl tehdejší obdobný sborník s nákladem 250 výtisků velmi rychle rozebrán, je náklad tohoto vydání 700 ks. Část byla předána účastníkům přímo na semináři, druhá bude součástí opakovaného semináře letos na podzim, všichni členové ČKOLH, kteří se nezúčastní semináře, obdrží také výtisk. 20 výtisků bylo věnováno SLŠ Písek a dále budou poskytovány všem zájemcům, kteří si je objednají.

Odměna pro redaktora sborníku bude řešena až při vyúčtování opakovaného semináře na podzim 2008.

Závěr:

Celkem bylo rozesláno 604 pozvánek poštou – členům ČKOLH, krajským úřadům, některým organizacím a OLH z kraje Vysočina, Jihočeského a Středočeského.

Dále e-mailem byly obeslány obce ORP v okolí cca 150 km, někteří pracovníci SSL, firmy atd.

Akce měla celkem 105 účastníků, z toho 31 členů, 65 ostatních a ze SSL a 9 hostů a přednášejících.

Přinesla mnoho aktuálních informací, praktických doporučení a poznatků.Účastníci byli spokojeni a považujeme ji za velmi úspěšnou.

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 16:35)