logo-szif

Program rozvoje venkova 2014-2020

Vláda schválila dne 9. 7. 2014 Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Návazným krokem bylo předložení dokumentu dne 16. 7. 2014 Evropské komisi pro vyjádření jejích připomínek. 

 

Aktuální informace a pravidla na stránkách MZe


Aktuálně:

V roce 2022 v podzimním 15. kole v říjnu byly zbylé nevyčerpané prostředky z lesnických titulů uvolněny na dotace na pořízení lesnické techniky. Nyní probíhají administrace žádostí.

 


Program rozvoje venkova dlouhodobě nabízí několik lesnických opatření, která se objevují v různých kolech

4.3.2 Lesnická infrastruktura
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.5.1. Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - oplocenky

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

8.6.1. Technika a technologie pro lesní hospodářství - lesnická technika

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Poskytovatelem podpor je SZIF

Informace získáte na SZIF nebo u akreditovaných poradců www.agroporadenstvi.cz


Historie:

Rok 2020 a ani 2021 atraktivní dotace na pořízení lesnické techniky nepřinesl.


Dne 8.10.2019 se otevřelo 8. kolo. Toto kolo přineslo významnou změnu v bodování projketů (díky aktivitě předsedy J.Pohana se podařilo přesvědčit řídící orgán k úpravě pravidel).

Nově budou mít žádosti vlastníků lesů nad 3 ha při celkových výdajích projketu do 250 000 kč plný počet bodů. Touto změnou se výrazně zvýšila šance na získání podpory na pořízení základních strojů jako jsou navijáky, čelní nakladače, štípačky a štěpkovače, které jsou v současné situaci v lesích pro malé vlastníky nejdůležitější.

V případě zájmu o větší stroje (investice) jako např. malotraktory nebo vyvážečky bylo bodování podle starého systému a šance na úspěch byla malá.

Jsme rádi, že pro drobné vlastníky se zvýšily šance na úspěch v pořízení základního vybavení  - aktuálně: 8. kolo přineslo malým vlastníkům lesů mnoho úspěšných žádostí.


Specifická část pravidel pro 8. kolo

Obecná část pravidel 8. kolo

 

V sedmém kole (říjen 2018)

bylo možno žádat na opatření 8.6.1. lesnická technika -
ani přes snahu nás OLH, poradců v lesním hospodářství i vlastníků drobných lesů se nepodařilo prosadit úpravu pravidel tohoto opatření a všechny žádosti malých žadatelů byly opět neúspěšné z důvodu bodování

I přes problémy malých vlastníků s kůrovcem a jejich potřebou získat podporu na pořízení malé techniky na likvidaci kůrovce ministerstvo nebylo ochotno změnit pravidla a i nadále podporuje stav, který zvýhodňuje velké vlastníky. Jedná se buď o nepochpení problému, nezájem, nekompetenci nebo i o lobing?

 

V pátém kole (říjen 2017)

bylo možno žádat na opatření  8.6.1. lesnická technika -
protože se snížil objem alokovyných prostředků a pravidla jsou postavena tak, že žadatelé s větší výměrou a větší investicí dostávají více praferenčních bodů, došlo k tomu, že všichni žadatelé s výměrou lesa menší než 250 ha a investicí menší než 500 000 Kč neuspěli. Zde se ukázalo, jak jsou pravidla a podmínky špatně (nebo možná i záměrně špatně) postavena v jednoznačný neprospěch menších žadatelů.


V třetím kole (říjen 2016)

bylo možno žádat na opatření

 8.6.1. Technika a technologie pro lesní hospodářství

 4.3.2. Lesnická infrastruktura

 Pravidla pro lesnickou techniku byla po prvním kole upravena a malí vlastníci lesů měli možnost žádat o malotraktory, čelní nakladače, vyvážecí vleky, navijáky, stěpkovače a štípače. Finanční limit tohoto opatření byl vyčerpán.

 


 

Historie - PRV 2007-2013

V rámci dotací z Programu rozvoje venkova mohl do roku 2013 vlastník lesa získat dotace na:

OSA I. 1.2. Investice do lesů

1.2.1. Lesnickou techniku -  nákup strojů a zařízení pro údržbu a výchovu lesů

s dotací až 50%

1.2.2.  Lesnické provozovny - budování provozoven na zpracování lesnických produktů a pořízení techniky

s dotací až 50%

1.2.3. Lesnickou infrastrukturu - stavbu lesních cest, budování retenčních nádrží

s dotací až 100%

 

3.3.4. Využívání poradenských služeb - možno čerpat dotaci na nákup poradenské služby od akreditovaného poradce

s dotací až 80%

 

OSA II. 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

2.1. Zalesňování zemědělské půdy

2.2. Platby v rámci Natury 2000 v lesích

2.3. Lesnicko-environmentální platby

2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

 

 

Poskytovatelem podpor je SZIF

Informace získáte na SZIF nebo od akreditovaných poradců  www.agroporadenstvi.cz