logo-szif

Program rozvoje venkova 2014-2020

Vláda schválila dne 9. 7. 2014 Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Návazným krokem bylo předložení dokumentu dne 16. 7. 2014 Evropské komisi pro vyjádření jejích připomínek. 

 

Aktuální informace a pravidla na stránkách MZe


Aktuálně:


Rok 2021 je prvním rokem nového rozpočtového období EU. V tomto roce, v podzimním 13. kole od 5.10. do 26.10, nebudou dotace na lesnickou techniku poskytovány.

Nadále bude možno žádat na lesnickou infrastrukturu = lesní cesty a obnovu porostů po kalamitách.

Více info ke 13. podzimnímu kolu 2021

 


Program rozvoje venkova dlouhodobě nabízí několik lesnických opatření, která se objevují v různých kolech

4.3.2 Lesnická infrastruktura
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.5.1. Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - oplocenky

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

8.6.1. Technika a technologie pro lesní hospodářství - lesnická technika

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Poskytovatelem podpor je SZIF

Informace získáte na SZIF nebo u akreditovaných poradců www.agroporadenstvi.cz


Historie:

Rok 2020 a ani 2021 atraktivní dotace na pořízení lesnické techniky nepřinesl.


Dne 8.10.2019 se otevřelo 8. kolo. Toto kolo přineslo významnou změnu v bodování projketů (díky aktivitě předsedy J.Pohana se podařilo přesvědčit řídící orgán k úpravě pravidel).

Nově budou mít žádosti vlastníků lesů nad 3 ha při celkových výdajích projketu do 250 000 kč plný počet bodů. Touto změnou se výrazně zvýšila šance na získání podpory na pořízení základních strojů jako jsou navijáky, čelní nakladače, štípačky a štěpkovače, které jsou v současné situaci v lesích pro malé vlastníky nejdůležitější.

V případě zájmu o větší stroje (investice) jako např. malotraktory nebo vyvážečky bylo bodování podle starého systému a šance na úspěch byla malá.

Jsme rádi, že pro drobné vlastníky se zvýšily šance na úspěch v pořízení základního vybavení  - aktuálně: 8. kolo přineslo malým vlastníkům lesů mnoho úspěšných žádostí.


Specifická část pravidel pro 8. kolo

Obecná část pravidel 8. kolo

 

V sedmém kole (říjen 2018)

bylo možno žádat na opatření 8.6.1. lesnická technika -
ani přes snahu nás OLH, poradců v lesním hospodářství i vlastníků drobných lesů se nepodařilo prosadit úpravu pravidel tohoto opatření a všechny žádosti malých žadatelů byly opět neúspěšné z důvodu bodování

I přes problémy malých vlastníků s kůrovcem a jejich potřebou získat podporu na pořízení malé techniky na likvidaci kůrovce ministerstvo nebylo ochotno změnit pravidla a i nadále podporuje stav, který zvýhodňuje velké vlastníky. Jedná se buď o nepochpení problému, nezájem, nekompetenci nebo i o lobing?

 

V pátém kole (říjen 2017)

bylo možno žádat na opatření  8.6.1. lesnická technika -
protože se snížil objem alokovyných prostředků a pravidla jsou postavena tak, že žadatelé s větší výměrou a větší investicí dostávají více praferenčních bodů, došlo k tomu, že všichni žadatelé s výměrou lesa menší než 250 ha a investicí menší než 500 000 Kč neuspěli. Zde se ukázalo, jak jsou pravidla a podmínky špatně (nebo možná i záměrně špatně) postavena v jednoznačný neprospěch menších žadatelů.


V třetím kole (říjen 2016)

bylo možno žádat na opatření

 8.6.1. Technika a technologie pro lesní hospodářství

 4.3.2. Lesnická infrastruktura

 Pravidla pro lesnickou techniku byla po prvním kole upravena a malí vlastníci lesů měli možnost žádat o malotraktory, čelní nakladače, vyvážecí vleky, navijáky, stěpkovače a štípače. Finanční limit tohoto opatření byl vyčerpán.

 


Pravidla pro zalesňování zemědělských půd přináší několik změn, kromě nových hektarových sazeb jsou pevně stanoveny minimální počty sazenic.

Možno je zalesňovat pouze půdy, které mají v LPIS poznámku "vhodné k zalesnění".

Před realizací opatření je nutno se předem registrovat - vstup do opatření.

 

Historie - PRV 2007-2013

V rámci dotací z Programu rozvoje venkova mohl do roku 2013 vlastník lesa získat dotace na:

OSA I. 1.2. Investice do lesů

1.2.1. Lesnickou techniku -  nákup strojů a zařízení pro údržbu a výchovu lesů

s dotací až 50%

1.2.2.  Lesnické provozovny - budování provozoven na zpracování lesnických produktů a pořízení techniky

s dotací až 50%

1.2.3. Lesnickou infrastrukturu - stavbu lesních cest, budování retenčních nádrží

s dotací až 100%

 

3.3.4. Využívání poradenských služeb - možno čerpat dotaci na nákup poradenské služby od akreditovaného poradce

s dotací až 80%

 

OSA II. 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

2.1. Zalesňování zemědělské půdy

2.2. Platby v rámci Natury 2000 v lesích

2.3. Lesnicko-environmentální platby

2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

 

 

Poskytovatelem podpor je SZIF

Informace získáte na SZIF nebo od akreditovaných poradců  www.agroporadenstvi.cz