Zpráva o odborné akci

pořádané pod odbornou záštitou a s finančním přispěním

Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství

 

Pořadatel: Česká komora odborných lesních hospodářů

Název akce: Obmýtí

Místo konání: Humpolec, Spolkový dům, Smetanova 59

Datum konání: 11.11.2010

Počet účastníků: 78

Distribuce sborníků – komu: účastníci semináře


Pozvánka

 

 Hodnocení akce, závěry, doporučení:

Seminář byl samostatná celodenní akce pořádaná ve spolupráci s Dendrologickou pobočkou ČLS. Proběhl podle připraveného programu.

Akce proběhla v Spolkovém domě v Humpolci.

Zahájení akce, přivítání účastníků a seznámení s programem provedl předseda Ing.Jiří Pohan.

Jednotlivé příspěvky následovaly v tomto pořadí:

 

Ing. Jiří Bartoš, Krajský úřad Vysočina, Odbor lesního a vodního hospodářství, oddělení LH a myslivosti, Jihlava - Lesní hospodářství kraje Vysočina

- seznámil s lesním hospodářstvím Kraje Vysočina, zmínil zkušenosti se schvalováním LHP – trendem je umístění obmýtí do středu pásma. Zkušenosti z výkonu SSL kraje – obmýtí je přebíráno z minulého stavu, větší vlastníci častěji mění obmýtí.

 

Ing. Roman Sloup,Ph.D., FLD ČZU v Praze:

Ekonomické obmýtí

Seznámil s teorií výpočtu ekonomického obmýtí objasnil základní pojmy a parametry pro určování vhodné doby obmýtí v závislosti na požadavcích a potřebách vlastníků.

Objemová zralost, hodnotová zralost a technická zralost.

 

Ing. Milan Slavinger, Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP:

Problematika obmýtí z pohledu pracovníka státní správy lesů

Zabýval se důvody proč vlastníci žádají o snížení obmýtí.

Informoval o řešení otázky obmýtí v NLPII – kde pracuje v expertní skupině 5 a 16

Zmínil praktické zkušenosti SSL se snižováním obmýtí

 

Ing. Petr Pražan, Dřevozávod Pražan, Polička:

Pohled zpracovatele dřeva

Seznámil s historií požadavků dřevozpracujícího průmyslu s ohledem na tloušťkové dimenze dřeva. Informoval o vzniku pojmu „přesílená hmota“ a rozvoji nových technologií a provozů na zpracování silné hmoty. Konstatoval že dnes již není problém přesílené hmoty a tím zpracovatelé netlačí na snižování obmýtí z důvodů zpracování pouze slabého dříví.

 

Ing. Stanislav Pavlík, Ph.D., VŠ Olomouc:

Obmýtí z pohledu společnosti

V příspěvku rozebral pohled odborné i laické veřejnosti na možné budoucí změny obmýtí.

Zmínil své zkušenosti s tématikou z práce v zahraničí.


Dr.Ing.Jan Kadavý, Mendlova univerzita Brno:

Obmýtí v nízkém lese

Posouzení současných hospodářských doporučení v opozici proti výpočtům a kalkulacím produkce v lesích nízkých. Nízké lesy mohou na základě ekonomických propočtů produkovat významné ekonomické výsledky již při velmi nízkém obmýtí.


Prof. Ing. Jan Čermák, CSc., Mendlova univerzita Brno:

Funkční parametry stromů a porostů ve vztahu k jejich stabilitě při změnách růstových podmínek

V příspěvku byla vysvětlena metodika měření transpiračních a růstových vlastností stromů.

Možnost měření vlastností stromů a jejich vlivu na okolní prostředí přináší možnost stanovení vlivu délky obmýtí na ekosystém a krajinu.

Ing. Milan Machanský, Národní lesnické centrum, HÚL Zvolen:

Zkušenosti se stanovením doby obmýtí na Slovensku

Seznámil s problematikou určení doby obmýtí na Slovensku. Zájem vlastníků lesů o změnu doby obmýtí je podobný stavu v ČR. Obmýtí je určeno LHP a změny nejsou časté.

 

Ing. Dušan Utínek, Ph.D., MŽP Praha:

Faktor času v převodech k nízkým a středním lesům

V příspěvku řešil problematiku převodu lesů nízkých na lesy střední za pomoci změn v obmýtí.

 

Ing. Patrik Pacourek, ÚHÚL Brandýs n. L.:

Obmýtí a výhledy těžeb

Seznámil se statisticky a graficky zpracovanými výsledky inventarizace lesů a sčítanými daty z vytvářených LHP. Výsledky ukazují, že i přes snahu určité skupiny vlastníků o snížení obmýtí, se ve skutečnosti zvyšují plochy a zásoby v přestárlých porostech. Tento stav přináší do budoucna významná rizika a jedním z řešení je velmi citlivá změna doby obmýtí.

 

Ing. Pavel Kyzlík, ČLS - DD:

Jak stanovili dobu obmýtí před 100 lety

Historické ohlédnutí

V průběhu celé akce účastníci pokládali otázky k jednotlivým tématům. Všechny přednášky byly doplněny prezentacemi s fotodokumentací na datovém projektoru.


Závěr:

V rámci příprav bylo rozesláno 50 písemných pozvánek organizacím a členům ČKOLH, dále cca 600 pozvánek mailem členům, organizacím, SSL a OLH v okolí pořádání akce (100 km) z databáze účastníků předchozích seminářů.

Akce přinesla mnoho zajímavých informací a hlavně nových otázek k problematice obmýtí.

Toto téma ještě nebylo předmětem samostatné akce. Zájem účastníků potvrzuje významnost veličiny obmýtí.

Akce byla akreditována u MV ČR, jako vzdělávací program pro úředníky pod číslem AK/I-8/2008 a účastníkům bylo vydáno osvědčení.

Z ankety účastníků vzdělávacího programu vyplynulo (ze stupnice – výborný 1, spíše dobrý 2, průměrný 3, slabý 4):

K otázce          1. odborná úroveň                                           1,3

                        2. pedagogická srozumitelnost                        1,5

                        3. organizační zabezpečení a podmínky       1,2

                        4. výše vložného                                  běžná    1,7

Náměty na další akce                                         8x

Akce byla také zařazena do systému vzdělávání akreditovaných poradců s ohodnocením 20 bodů.

Akci hodnotíme jako úspěšnou.

Prezenční listiny jsou uloženy u předsedy.

Sborník byl vydáván, každý účastník obdržel výtisk. Několik výtisků bylo rozesláno i zájemcům, kteří se nemohli semináře zúčastnit.

28.11.2010                                                                Ing.Jiří Pohan – předseda ČKOLH

datum                                                                             pořadatel

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 14:34)