Dne 28.6.07 se uskutečnil odborný seminář - (Pelhřimov, sál Policie ČR)

Mechanizované zpracování klestu a nehroubí v porostech a následné využití biomasy pro energetické účely.

Dotační podpora těchto činností.


Akce byla realizována pod odbornou záštitou a s finančním přispěním

Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství

 

Cílem semináře bylo ukázat si možnosti využití mechanizace při likvidaci klestu a těžebních zbytků na Vysočině.

 

V Pelhřimově již delší čas působí firma Iromez s.r.o., která provozuje kotelnu na biomasu a spolupracuje s lesníky a majiteli lesů při získávání paliva.

Majitelé lesů se tak zbaví těžebních zbytků při výrazně nižších nákladech a pracnosti, než při klasických způsobech jako je pálení na hromadách v lese.

program vycházel z pozvánky


Několik fotografií z akce je uloženo v galerii                            foto - Ing. Milan Slavinger 

Zpráva o semináři, pořádaném pod odbornou záštitou a s finančním přispěním

Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství

Pořadatel: :       Česká komora odborných lesních hospodářů

 

Název akce: Mechanizované zpracování klestu a nehroubí v porostech a následné využití biomasy pro energetické účely. Dotační podpora těchto činností.

Místo konání:     Pelhřimov, sál OŘ Policie ČR

Datum konání:   28.6.2007

Počet účastníků: 75


Seminář se uskutečnil podle připraveného scénáře.

 

Ing.Martin Chytrý ve svém příspěvku - Zkušenosti se zpracováním biomasy u VLS, seznámil s praktickými poznatky se zpracováním biomasy.

 

Druhý příspěvek byl plánován pro pracovníky Kraje Vysočina a měl detailně objasnit pravidla pro poskytování dotací na tuto činnost a v rámci diskuse ujednotit požadavky na splnění pravidel dotací a upozornit na časté nedostatky a chyby ve vykazování.

 

Kraj Vysočina nakonec odmítl účast svého pracovníka ( z ne zcela jasných důvodů) a toto téma přednesl Ing.Jiří Pohan – detailně seznámil s platnými pravidly pro poskytování dotace včetně administrativních postupů a termínů. Nanesl několik závažných otázek dle zkušeností z praxe, na které měl odpovědět právě odpovědný pracovník krajského úřadu.

 

Ing.Jiří Pohan pak dále v dalším plánovaném příspěvku seznámil s praktickými zkušenostmi OLH a vlastníka lesa. Popsal konkrétní případy u několika vlastníků včetně zhodnocení pracnosti a nákladů.

 

Ladislav Dub, ředitel Iromez s.r.o. Pelhřimov – seznámil posluchače s problematikou z pohledu zpracovatele biomasy. Popsal historii a vývoj orientace firmy na biomasu, současné problémy a plány. Zhodnotil ekonomiku provozu a provozní náročnost.

 

Ing. Jan Příhoda, Lesnická práce (příspěvek nad plán) se zabýval používanými technologiemi na zpracování biomasy ve světě a v Evropě.

 

Ing.Koranda – Some CZ, Jindř. Hradec – krátký příspěvek popisující techniku pro zpracování biomasy, kterou firma dodává.

 

Krátký příspěvek k otázce ekologických dopadů odvážení biomasy z lesa přednesl Ing.Pexídr z MZe.


V průběhu teoretické části byl prostor pro diskusi a dotazy posluchačů.

Přednášky byly doplněny promítáním textů, obrázků a grafů datovým projektorem.

Po obědě byli účastníci přepraveni dvěma autobusy na venkovní ukázky v majetku rodiny Prylů v okolí Lukavce. Zde byla předvedena používaná technika při mýtních těžbách, výchovných zásazích, zpracování kalamity atd. Zástupci majitelů seznámili i s dalším hospodařením lesnické společnosti. U jednotlivých ukázek probíhala široká diskuse.


Akce byla ukončena detailní prohlídkou teplárny Iromez v Pelhřimově, kde je biomasa využívána k výrobě tepla, ohřevu užitkové vody, elektrické energie a dřevních briket.

V rámci přípravy bylo rozesláno 495 pozvánek všem členům dále odborným hospodářům a lesnickým firmám v regionu cca 100 km. Elektronickou formou byly obeslány všechny krajské úřady v ČR a ORP v regionu.

Účast : 31 členů ČKOLH, 23 nečlenů, 11 pracovníků státní správy a 10 hostů.

 

Akci považujeme za úspěšnou.

Sborník referátů nebyl plánován a nebude vydáván.

 

 


Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 15:22)