Zalesňování dle Programu rozvoje venkova 2007 - 2013

Podopatření: lesnictví

Opatření:  2.1. Zalesňování zemědělských půd

 

Aktuálně

Dnes již neplatný program.

Plochy zalesněné v rámci tohoto opatření ještě dnes čerpají:

dotace na péči o lesní porost - 5 let
dotace na náhradu za ukončení zemědělské výroby - 15 let

 

O dotaci se žádá každý rok na formuláři přes portál farmáře.

Termín do poloviny května !

 

 

Informace o opatření:

Od druhé poloviny roku 2007 byla v platnosti pravidla pro zalesňování zemědělských půd.

Proti minulým pravidlům z programu HRDP došlo k několika zásadním změnám.

- žádost o dotaci se podávala až po povedeném zalesnění, nejpozději do 30.11.

- sazby dotace byly stanoveny v EUR a přepočítávají se kurzem, který je vyhlášen v prvním úředním věstníku EU v roce zalesnění - (stránky Eur-lex)

- výplata náhrady za předčasné ukončení zemědělské výroby se vyplácí již jen 15 let

- náhrada na péči o kultury se vyplácí až od následujícího roku po zalesnění po dobu 5 let

- součástí projektu zalesnění musí být určení lesního půdního typu Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem (ÚHUL)

Aktuální pravidla a informace byla na stránkách SZIF

Základní dokumenty:

nařízení vlády 239/2007 Sb. - pdf

příručka pro žadatele  v době platnosti programu - pdf

 

tabulka pro kalkulace nákladů a dotací - formát "xls"

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 12:09)