Home Section Blog Info z akcí Seminář zalesňování zemědělských půd 2003


 Ve dnech 13.- 14.5. 2003 proběhl v Pelhřimově seminář zaměřený k problematice zpracování projektu zemědělských půd, který pořádal MVDr. Prokop – INPROF České Budějovice. Za odborné a organizační garance členů naší komory si účastníci vyslechli příspěvky ing.Řešátka CSc - MZe, ing.Jirátka a ing. Roubíka – ÚHÚL Č.Budějovice, ing.Juráska - VÚLHM Opočno a ing.Slavingera - Mú Jihlava. Podrobně byl seznámeni s postupem při převodu zemědělské půdy na půdu lesní. Zopakovali si zásady pro zařazení pozemku do SLT , stanovení HS, ekologické nároky a kvalitativní znaky jednotlivých dřevin vhodných na zalesňování ZP.

     Druhý den si pak mohli přímo na louce u hájovny Korce v oblasti vrchu Křemešník , který spravuje MSL Pelhřimov,   prakticky stanovit SLT, určit cílový HS a zvolit odpovídající dřevinnou skladbu. Předmětem diskuse pak byl způsob míšení, plošné rozmístění dřevin a míra respektování zájmů a názorů vlastníka zalesňovaných pozemků. OLH nebo projektant taxační kanceláře někdy řeší poměrně složité zadání. Musí volit takovou druhovou skladbu, která vyhoví požadavkům na získání dotace od státu, bude nákladově přijatelná, vyžádá si co nejmenší pracnost při zakládání a následné péči a zároveň bude odpovídat potřebám   stanoviště a dřeviny.

     Seminář ukázal, že problematika zalesnění ZP je nanejvýš aktuální. Stát přispívá na zalesnění jednoho hektaru přibližně 50000 Kč , proto by MZe mělo zadat vypracování metodické příručky, která by se výše uvedenou problematikou zabývala.

 

zapsal J.Topka – odborný garant akce

 

Text pro časopis Lesnická práce – vyšel v čísle7/2003 - zpracoval ing.Topka

 

foto z akce: fotogalerie

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 15:50)