Zpráva o semináři

pořádaném  pod odbornou záštitou a s finančním přispěním

Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství

Název akce:           Vztah odborného lesního hospodáře a státní správy

Místo konání:            Pelhřimov,  sál v budově OŘ Policie ČR

Datum konání:            23.4.2009

Počet účastníků:            107


Hodnocení akce, závěry, doporučení:

Seminář proběhl podle připraveného scénáře (pozvánka). Po přivítání účastníků a zahájení následovaly odborné referáty.

První vystoupil JUDr. Ing. Martin Flora a ve svém příspěvku: Odborný lesní hospodář a předpisy upravující jeho činnost, detailně rozpracoval pozici a vztahy odborného lesního hospodáře se státní správou a vlastníkem. Zabýval se těmi to otázkami z pohledu zákona o lesích, prováděcích vyhlášek a dalších nařízení.

V závěru příspěvku odpovídal na četné dotazy posluchačů.

Svůj příspěvek doprovodil počítačovou prezentací.

V druhé části vystoupil Mgr.Petr Dvořák s příspěvkem Vztah OLH a státní správy.

Do přednášky zapracoval nejčastější dotazy a problémy vztahu OLH a SSL, se kterými se jako právník ministerstva zemědělství setkává.

Jeho vystoupení bylo přerušováno četnými dotazy.

Po příspěvcích následovala dlouhá diskuse, kdy oba lektoři odpovídali na velké množství dotazů. Diskuse a dotazy byly předpokládanou a plánovanou součástí semináře a bylo na ně ponecháno dostatek prostoru.

Sborník nebyl vydán.

Hodnocení:

Dané téma je velmi aktuální, což dokazuje převažující účast pracovníků státní správy lesů všech úrovní. Věříme, že tato akce pomohla k řešení mnohých problémů, že napomohla ke sjednocení pohledů na činnost OLH a napomůže k zlepšování vzájemných vztahů mezi OLH a SSL.

Závěr:

Celkem bylo rozesláno 554 pozvánek poštou – členům ČKOLH, krajským úřadům, některým organizacím a OLH z kraje Vysočina, Jihočeského a Středočeského.

Dále e-mailem byly obeslány obce ORP v okolí cca 150 km, někteří pracovníci SSL, firmy atd.

Akce měla celkem 107 účastníků, z toho 36 členů, 71 ostatních a ze SSL a hostů.

Přinesla mnoho aktuálních informací, doporučení a poznatků.Účastníci byli spokojeni a považujeme ji za velmi úspěšnou.

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 22:23)