Domů Informace z akcí Zalesňování zemědělských půd Teplá u Mariánských lázní 2008

Zpráva o semináři
pořádaném  pod odbornou záštitou a s finančním přispěním
Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství

Pořadatel:            Česká komora odborných lesních hospodářů
Název akce:        Zalesňování zemědělských půd -

tvorba porostních směsí, vypracování projektu zalesnění a dotace

Místo konání:            Teplá u Mariánských Lázní,  sál hotelu Klášter Teplá
Datum konání:           11.11.2008
Počet účastníků:            56

Hodnocení akce, závěry, doporučení:

Seminář byl plánovaným opakováním semináře z 26.6.2008 v Pelhřimově.
Proběhl podle připraveného scénáře. Po přivítání účastníků a zahájení následovaly odborné referáty.
1. Převod zemědělské půdy na les – ing. Milan Slavinger Magistrát města Jihlavy, RŽP
Uvedl detailně všechny kroky, které musí vlastník lesa provést při převodu ZP do lesa. Popsal náležitosti styku se státní správou.
2. Tvorba porostních směsí – ing. Vladimír Zatloukal, IFER – Jílové u Prahy
Referát byl hlavním bodem semináře. V rozsáhlém příspěvku byly probrány půdní poměry, biologické vlastnosti dřevin, možnosti jejich míšení do porostních směsí a další biologické vlivy, které je nutno zohlednit při tvorbě projektu zalesnění.
3. Projekt zalesnění –  připravil a přednesl Ing.Jiří Pohan, OLH. Bod po bodu detailně seznámil jak má vypadat a co musí obsahovat správný projekt zalesnění včetně předvedení ukázkového projektu.
4. Dotace na zalesnění zem půd – Ing. Lubomír Svoboda, SZIF, metodik
Ve svém příspěvku seznámil s pravidly pro poskytování dotací, s postupem vyplňování formulářů a upozornil na nejčastěji se vyskytující chyby. V průběhu odpovídal na velké množství konkrétních dotazů.
5. Ekonomika a náklady zalesnění zemědělských půd – ing. Jiří Pohan, OLH
Seznámil účastníky s činnostmi, které je nutno při zalesnění provádět, s možnými náklady na tyto činnosti. Provedl porovnání dotací a nákladů. Na mnoha vzorových kalkulacích předvedl vztah složení porostní směsi a nákladů a ukázal možnosti OLH při ovlivňování vlastníka při rozhodování o složení budoucího porostu. V druhé části přednesl zkušenosti vlastníka a OLH z praxe. Upozornil na často se vyskytující chyby a dal mnoho doporučení jak z přípravy zalesnění, tak z jeho vlastní realizace a péče o kultury včetně doporučení administrativních.
6. Chemické přípravky při ochraně kultur – z organizačních a časových důvodů byl příspěvek vypuštěn. Téma bylo prodiskutováno přímo na venkovních lokalitách.

Všechny přednášky byly doprovázeny prezentacemi na datovém projektoru a průběžně byly zodpovídány dotazy účastníků.

Posledním bodem byla venkovní ukázka v k.ú. Beranovka na majetku města Teplá. Na této lokalitě bylo v loňském a letošním roce provedeno zalesnění cca 10 ha zemědělské půdy.
Projekt vypracovala společnost LH Projekt a.s. Brno. Zde účastníci posuzovali lokalitu, složení dřevin, způsob výsadby, péče a celkový stav.
Na místě probíhala aktivní diskuse o možných řešeních, o způsobu provedení a zkušenostech.
Pro venkovní ukázku byl připraven exkurzní průvodce se základními informacemi a výtahem z projektu zalesnění.

Referáty byly zpracovány do sborníku, který byl účastníkům rozdán.
Sborník je koncipován jako praktická pomůcka při převodu půdy do lesa a jejím zalesnění a měl by být využíván po celou dobu platnosti dotačních pravidel, tedy až do roku 2013.
Každý účastník semináře obdržel sborník, 20 výtisků bylo věnováno SLŠ Žlutice.
Všem členům ČKOLH, kteří se nezúčastnili semináře v Pelhřimově ani v Teplé, byl sborník zaslán poštou.
Sborníky budou dále poskytovány všem zájemcům, kteří si je objednají a nabízeny na dalších akcích organizace.

Závěr:
Celkem bylo rozesláno 443 pozvánek poštou – členům ČKOLH, krajským úřadům, některým organizacím a OLH z kraje Karlovarského a Plzeňského.
Dále e-mailem byly obeslány obce ORP kraje Karlovarského a Plzeňského, někteří pracovníci SSL, firmy atd.
Akce měla celkem 56 účastníků, z toho 12 členů, 41 ostatních a ze SSL a 3 hosty a přednášející.. Prezenční listiny jsou archivovány u pořadatele.
Přinesla mnoho aktuálních informací, praktických doporučení a poznatků.Účastníci byli spokojeni a považujeme ji za velmi úspěšnou.

 

25.11.2008                                                                             

Ing.Jiří Pohan , předseda ČKOLH

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 16:35)