Zpráva o semináři
pořádaném  pod odbornou záštitou a s finančním přispěním
Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství

Pořadatel:             Česká komora odborných lesních hospodářů
Název akce:        Přírodě blízké hospodaření – jak začít

Místo konání:            Kryštofovo Údolí u Liberce
Datum konání:          25.9.2008
Počet účastníků:            57

Program vycházel z  pozvánky

Hodnocení akce, závěry, doporučení:

Cílem akce bylo společně hledat řešení a postupy při převodu běžného lesního majetku na majetek s přírodě blízkým způsobem obhospodařování.
Akce se uskutečnila na lesním majetku obce Kryštofovo Údolí, který se jeho správce Ing.Jan Duda snaží převést na majetek s přírodě blízkým způsobem obhospodařování.

Vzhledem k vývoji počasí bylo zahájení akce operativně přemístěno do salónku Penzionu Údolanka. Zde  proběhla prezence účastníků, byly rozdány různé textové a propagační materiály a  sborník – Exkurzní průvodce. Seminář byl zahájen přivítáním účastníků, prezentací České komory OLH, starosty obce a hlavně všeobecným odborným úvodem všech tří lektorů.
Následovala hlavní část – venkovní pochůzka.
Celkem bylo připraveno 8 zastávek, kdy na každé správce majetku Ing. Jan Duda popsal stav, nanesl problém a popsal svůj návrh řešení. Poté lektoři Jan Metzl a Ing. Pavel Starý problém dále rozebrali a navrhli řešení. Následně pak probíhala diskuse k problému a účastníci navrhovali svá řešení a postupy, které lektoři dále komentovali.
Na některých lokalitách byla diskuse opravdu intenzivní až bouřlivá.
Starší účastníci s obtížemi pohybu byli převáženi doprovodným vozidlem.
Akce byla ukončena opět v salonku konečným vyhodnocením, poděkováním a rozloučením ve 14 hodin.

Ukázalo se, že toto téma je opravdu silné a zajímavé, že mnozí kolegové se těžko dokáží oprostit od tradičních postupů v obhospodařování lesa a že zvyšování podílu majetků hospodařících přírodě blízkým způsobem bude pracné a dlouhodobé. Významným tématem byl i problém škod zvěří, které jsou limitujícím faktorem pro PBH.
Dokladem toho byla intenzivní diskuse k problému, která  probíhala i po skončení akce.

Pro účastníky byl připraven sborník – Exkurzní průvodce v rozsahu 13ti stran.
Dále byl k dispozici sborník – příručka Zalesňování zemědělských půd a kniha autorů Košulič, Metzl – „100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem“.

Akce se zúčastnilo celkem 57 účastníků z toho 22 členů, 33 nečlenů a 2 lektoři. Komora se prezentovala v regionu, kde dosud nebyla příliš známá a přihlásilo se i několik nových členů.

 

Akci považujeme za úspěšnou.

 

27.9.2008                                                                               

Ing.Jiří Pohan , předseda ČKOLH

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 22:21)