Obecné informace

týkající se činnosti odborného lesního hospodáře

Odborný lesní hospodář (OLH)

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář musí mít k této činnosti udělenou licenci orgánem státní správy lesů .

Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře, jeho jméno je povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa, který hospodaří podle Lesního hospodářského plánu , je povinen uzavřít s odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti. Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe, může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení licence.

Každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře je vlastník lesa povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů.

Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány Lesní hospodářské osnovy, funkci odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích - nejčastěji Lesy České republiky, s.p. prostřednictvím revírníka.

Náklady na činnost zvoleného odborného lesního hospodáře hradí vlastník lesa, náklady na činnost odborného lesního hospodáře určeného orgánem státní správy hradí stát.

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 21:58)

 

V reakci na článek JUDr. Staňka v LP 12/2002 doplňuje JUDr. Martin Flóra ještě informace o obecné odpovědnosti OLH.

Odkaz na článek v LP 12/2003

Aktualizováno (Čtvrtek, 16 Březen 2017 10:42)

 

V lesnické práci 12/2002 se JUDr. Jíří Staněk zamýšlí nad odpovědností OLH.

Odkaz na článek v LP

Aktualizováno (Čtvrtek, 16 Březen 2017 10:39)

 

 

Již v roce 2005 jsme obdrželi informaci Ministerstva financí k problematice DPH v činnosti odborného hospodáře.

Ministerstvo financí České republiky - logoMinisterstvo financí České republiky

 

 

Náhrada za výkon činnosti OLH v případech, kdy jeho činnost platí stát je předmětem příjmu z podnikání a je předmětem DPH. Vyhlášková sazba náhrady je tedy pro plátce DPH cena včetně DPH.

 

Znění dopisu MF z 8.8.2015,

Č.j.18/20555/2005-181

Vyřizuje: Ing. Hajná, l. 3006

 

Věc: Uplatnění zákona o DPH u činnosti odborného lesního hospodáře

Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, je předmětem daně poskytování služeb osobou povinnou k dani za úplatu v tuzemsku. Pokud na základě smlouvy o výkonu činnosti odborný lesní hospodář (dále jen OLH), kterým je právnická nebo fyzická osoba, zabezpečuje v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese, je osobou povinnou k dani, která vykonává ekonomickou činnost, poskytuje službu za úplatu. V případě, kdy na základě smlouvy o výkonu činnosti OLH poskytuje uvedenou službu vlastníkovi lesa tak, že úplatu provádí stát, jedná se také o uskutečnění zdanitelného plnění. Stejný přístup při uplatnění ZDPH, tedy o uskutečnění zdanitelného plnění, se jedná i v případě, kdy si vlastník lesa nevybere OLH sám, ale funkci OLH vykonává pověřená právnická nebo fyzická osoba a její činnost hradí stát.

Podle § 36 odst. 1 ZDPH je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce od osoby (vlastníka), pro kterou se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo od třetí osoby (státu), bez daně.

Ing.Mgr. Olga Hochmannová v.r. Ředitelka odboru

 

J.P.

Aktualizováno (Úterý, 14 Březen 2017 17:47)

 

Obrátil se na nás jeden kolega s dotazem, zda mu lze vydat licenci pro výkon OLH, když má vzdělání bakaláře na lesnické fakultě a 10 let praxe.

Protože zákon tuto situaci přímo neřeší, konzultovali jsme danou věc na MZe, jako ústředním orgánem státní správy lesů. Stanovisko MZe je k vydání licence záporné z důvodu omezeného rozsahu odborných předmětů v bakalářském studiu a současnému textu zákona.

Pokud by se vám taková situace stala a dostali jste na vaši žádost záporné rozhodnutí, máte možnost se proti rozhodnutí odvolat. Lze předpokládat, že odvolací krajský úřad rozhodnutí potvrdí, lze však jej nechat přezkoumat soudně. Jak by  v této věci soud rozhodl nevíme. Žádné soudní rozhodnutí, pokud je nám známo, v dané věci zatím nebylo.

Pokud s uvedeným problémem máte jiné zkušenosti, napište nám.

V každém případě se touto otázkou budeme zabývat na všech jednáních týkajících se změny zákona o lesích.

 

M.Slavinger

Aktualizováno (Úterý, 14 Březen 2017 17:47)