Lesní hospodářská osnova (dále též LHO) se zpracovává pro všechny lesy o celkové výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických i právnických osob. Ze zpracování osnovy jsou vyjmuty pozemky těch vlastníků, kteří si v souladu s lesním zákonem zadají pro svůj lesní majetek zpracování lesního hospodářského plánu (dále též LHP).

 

LHOobr

LHO je písemný materiál, ve kterém je uveden stav lesních porostů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a jsou zde navržena případná hospodářská opatření (výchova porostů, obnovní těžba, zalesnění holin, apod.). Zpracovává se v analogové (písemné) i digitální formě, a to s dobou platnosti obvykle na 10 let. Území, ve kterém je vyhotovena LHO se stejnou dobou platnosti, se nazývá „Zařizovací obvod“.    

 

Vlastník lesních pozemků, který má zájem využít LHO pro hospodaření ve svých lesích, má možnost si od orgánu státní správy lesů převzít protokolárně tu část LHO, která se týká jeho lesního majetku. Tato část LHO se nazývá „Vlastnický separát LHO“. Při protokolárním převzetí LHO se pro vlastníka lesa stávají závaznými některá ustanovení. Jde zejména o celkovou výši těžby, která je po dobu platnosti LHO nepřekročitelná. U větších majetků (výměra nad 3 ha) je druhým závazným ustanoven

 

ím LHO minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin, který musí být použit při obnově porostu.

 

 

Vlastník lesa si může lesní hospodářskou osnovu u orgánu státní správy lesů vyzvednout také pouze pro informaci, či pro potřeby vypracování znaleckého posudku pro ocenění lesního majetku. Náklady na zpracování lesní hospodářské osnovy hradí stát a vlastník lesa ji od orgánu státní správy lesů obdrží bezplatně, a to po celou dobu její platnosti. V současné době jsou anonymizované údaje platných LHO (bez jména vlastníka lesa) rovněž veřejně přístupné na internetovém portálu Ministerstva zemědělství ČR (eagri.cz), a to v sekci Lesy, Registry a aplikace, Lesní hospodářské osnovy (http://eagri.cz/public/web/mze/lesy).

 

Právnické osoby, kterým je svěřeno nakládání se státními lesy a dále ostatní právnické a fyzické osoby vlastnící více než 50 ha lesa v obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu státní správy lesů (krajský úřad), jsou povinny zabezpečit pro svůj lesní majetek zpracování lesního hospodářského plánu. LHP si může nechat pro svůj lesní majetek zpracovat i vlastník s celkovou výměrou lesa menší než 50 ha. Náklady spojené s vyhotovením LHP nese vlastník lesa, přičemž za předpokladu splnění určitých podmínek je v současné době možné získat na zpracování LHP finanční příspěvek (dotaci).  

 

LHP je nástrojem vlastníka lesa a zpracovává se zpravidla na dobu deseti let. LHP upravuje veškeré nakládání s lesem formou závazných a doporučujících ustanovení. Závaznými ustanoveními LHP jsou pro všechny vlastníky lesa maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu, přičemž vlastník lesa má právo na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin vůči státu. Pro státní lesy a lesy ve vlastnictví obcí je dalším závazným ustanovením LHP také minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku.

 

Pokud vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolárně převzaté lesní hospodářské osnovy, podléhá jakákoliv těžba dřeva překračující výši 3 m3 na 1 ha za jeden rok, schválení odborného lesního hospodáře a vydání souhlasného stanoviska orgánu státní správy lesů, jímž je místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.

Aktualizováno (Čtvrtek, 12 Říjen 2017 08:58)