Zpráva o odborné akci

pořádané pod odbornou záštitou a s finančním přispěním

Ministerstva zemědělství, úseku lesního hospodářství

Pořadatel:        Česká komora odborných lesních hospodářů, Nový Rychnov 252

Název akce:     Finanční podpory v LH, Ochrana lesa – kůrovec

Místo konání:               Pelhřimov

Datum konání:              23.1.2004

Počet účastníků:           posluchači 145, hosté + přednášející 10,

V rámci přípravy akce bylo poštou rozesláno téměř 200 pozvánek všem řádným členům komory, oborovým organizacím, firmám a osobám zabývajícím se lesnictvím a některým orgánům státní správy.

Z důvodu snížení nákladů byly další pozvánky rozeslány e-mailem. Jednalo se hlavně o orgány státní správy. Elektronicky byly osloveny všechny krajské úřady v ČR, dále Všechny pověřené obce a magistráty Kraje Vysočina, polovina obcí Jihočeského kraje a další z okolí cca 150 km

Akce byla naplánována do hotelu Rekrea v Pelhřimově. Z důvodu havárie topení hotelu musela být akce narychlo přesunuta do náhradních prostor. Pomoc nám poskytli pracovníci Územního pracoviště MZe v Pelhřimově, kteří nám poskytli sál ve vlastní budově. Ve skromnějších podmínkách nakonec všech 150 účastníků našlo místo k sezení.

Zájemci o účast se museli písemně nebo elektronicky přihlásit. Rozhodovalo datum podání přihlášky, několik posledních zájemců jsme již museli z kapacitních důvodů odmítnout. Na vlastní akci někteří přihlášení z různých důvodů nepřijeli, dostavilo se však mnoho dalších nepřihlášených.

Vlastní přednášky začaly v 9 00 hod. Jako první od 9 do 11 hod vystoupila ing.Losmanová s informacemi o poskytování finančních příspěvků v LH v roce 2004 a informacemi o podpoře pro zalesňování zemědělských půd. Každý posluchač obdržel výtisk MZe „Informace I – finanční příspěvky v LH“. Pravidla pro zalesňování zem. půd dosud nebyla vydána. S ing. Losmanovou bylo dohodnuto, že po vydání pravidel bude všem účastníkům semináře zaslán jeden výtisk podle seznamu z prezenčních listin.

Od 11 00 do 12 00 hod zahájil ing.Balek blok týkající se ochrany lesa proti kůrovcům. Zabýval se problematikou kůrovcových kalamit a předpokládaným vývojem v letošním roce. Funkcí OLH a státní správy v boji proti kůrovcům.

Od 12 do 13 hodin byla přestávka na oběd.

Od 13 do 15 hod. přednášeli ing.Švestka a ing.Holuša o biologii a vývoji kůrovce, kůrovcových kalamitách, o prevenci, metodách kontroly a boje. V závěrečné části se zmínili i o některých dalších méně významných škůdcích lesů.

Přednes byl doplněn tabulkami, grafy a fotografiemi z datového projektoru.

Od 15 00 do15 45 přednesli ing.Kubáč a ing. Pasečný z firmy Bio – trend, poznatky a zkušenosti z testování feromonových odparníků v Číně. Přednáška byla doplněna velkým množstvím promítaných fotografií.

Od 15 45 do 16 30 ing.Polívka z firmy Mercata seznámil posluchače s chemickými přípravky používanými při kontrole, prevenci a boji s kůrovcem. Předvedl mnoho praktických ukázek, fotografií a materiálů.

Po celý den byla v přísálí expozice velkoformátových fotografií s ukázkami typů lapačů, lapáků, otrávených lapáků a dalších pomůcek. Byly zde vystaveny všechny typy feromonových odparníků a další písemné materiály.

Zájemci si mohli zakoupit různé odborné knihy a příručky z vydavatelství Lesnická práce. Firma Mercata zdarma poskytovala informační materiály, návody a vzorky přípravků k ochraně lesa.

Akce skončila v 16 45.

Každý přednášející vyčlenil prostor pro dotazy a diskusi. Otázky byly ihned zodpovězeny.

Všichni přednášející jsou odborníci a nikdo z nich neměl přednášku písemně zpracovanou formou referátu. Nebylo plánováno ani vydání sborníku. Pouze budou rozeslána pravidla pro poskytování dotací.

Hodnocení:

Akce nabídla velmi aktuální a potřebné informace ve vhodnou dobu. Toto bylo potvrzeno velkým zájmem posluchačů.

Z celkového počtu účastníků bylo 67 členů komory a 78 nečlenů. Z nečlenů bylo cca 60% pracovníků SSL všech stupňů.

Akce umožnila seznámení se pracovníků SSL s ČKOLH a ukázala, že naše organizace má zájem o spolupráci se státní správou. Dále bylo umožněno vzájemné setkání členů komory a byl jim dán prostor na diskusi o svých zkušenostech a problémech s kůrovcem. Z řad účastníků vzešlo i deset nových zájemců o členství v komoře.

Akci hodnotíme jako velmi úspěšnou.


Foto (Ing.Milan Slavinger) - v galerii

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 22:26)