Zpráva o průběhu semináře - Integrovaná ochrana lesa

Dne 3.10.2003 uspořádala Česká komora odborných lesních hospodářů za spolupráce s Ministerstvem zemědělství  pro své členy i ostatní zájemce nečleny odborný seminář s názvem Integrovaná ochrana lesa.

Tématem bylo používání chemických přípravků v lesním hospodářství.

V současných ekonomických podmínkách lesního hospodářství a při současném „nedostatku času“ se i v lesích drobných soukromých vlastníků projevuje zvýšený zájem o využívání chemických přípravků nejen v ochraně ale i při péči o lesy.

Seminář probíhal v sále místní restaurace v obci Borovnička u Staré Paky. Technické zabezpečení, přípravu a vyzdobení místnosti, ozvučení a otop zajistil provozovatel Hostelu Borovnička pan Dufek. V hostelu bylo pro případné zájemce zajištěno ubytování.

Odbornou část semináře připravil ing.František Polívka majitel firmy Mercata-Polívka s.r.o., Třebíč.

Protože v příštím roce očekáváme zvýšený výskyt kůrovce, bylo prvním tématem použití prostředků v ochraně lesa proti kůrovci. Byl popsán způsob použití insekticidů, hlavně na bázi Cypermetrinu,  při asanaci lapáků. Byly připomenuty zásady asanace lapáků a instalace lapačů.

Dalším významným škůdcem lesa je klikoroh borový. Při kontrole stavu,  při celoplošném postřiku ale i při preventivním máčení sazenic jsou používány taktéž přípravky na bázi Cypermetrinu.

Dalším okruhem bylo použití přípravků ve školkařství. Jednalo se hlavně o herbicidy.

Dále byla účastníkům předvedena novinka na ochranu kořenového systému sazenic po vyzvednutí – Agrisorb. Je to speciální přípravek, který po rozmíchání ve vodě vytvoří gel a pojme do sebe 50ti násobek objemu vody. Tato hmota přilne ke kořenům a zabrání jejich vysychání při transportu.

Třetím významným okruhem byla ochrana kultur proti buřeni a okusu zvěří. Byly zmíněny výhody, nevýhody a způsob aplikace tradičních přípravků. Velpar, Galant, Garlon, Roundup atd.

Jako novinka byl předveden Roundup Rapid, který má novou recepturu a odlišný způsob působení.

V ochraně proti okusu byly zmíněny metody práce a dávkování tradičních přípravků.

V závěrečné fázi byla předvedena různá aplikační technika s popisem možností použití.

V průběhu semináře promítal ing.Polívka velké množství obrázků, které pořizuje při testování jednotlivých přípravků. Ukazoval výsledky správného ale i nesprávného používání. Použití v různých dřevinách a na různou buřeň.

Pro všechny účastníky byly připraveny balíčky se vzorky přípravků a informačními materiály.

Po skončení přednášky byli všichni přítomní proškoleni ze zákona 157/98Sb. ve znění 352/99Sb. k nakládání s nebezpečnými chem. látkami a chem. přípravky. Na základě tohoto proškolení bude autorizovanou osobou ing.Polívkou každému vydáno Osvědčení pro nakládání s nebezpečnými látkami a jedy, které většina hospodářů v praktickém provozu využije.

Celá akce proběhla ve velmi praktickém duchu a byla pro zúčastněné opravdu přínosná. Přednášející byl dobře připraven v využil své velké odborné zkušenosti.

Akce se zúčastnilo 39 členů komory a 8 ostatních posluchačů.

 zapsal: J.Pohan

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 22:20)