briza

 

Seminář Horní Cerekev říjen 2019

Více jak 70 účastníků se ve středu 10.10.2019 sešlo v hotelu Rustikal v Horní Cerekvi   na semináři, který společně s Pro Silva Bohemica,  uspořádala ČKOLH . Seminář pod názvem Použití přípravných dřevin při obnově kalamitních holin na pozemcích drobných vlastníků lesů , byl určen pro vlastníky a správce lesů, jejich odborné lesní hospodáře a pracovníky státní správy.

Jeho cílem bylo připomenout a na venkovních ukázkách demonstrovat v lesnické praxi vyzkoušenou metodu obnovy holin za použití přípravných dřevin jako jsou bříza, olše, jeřáb a osika, které pak umožní podsadby nebo síje hlavních cílových dřevin jako jsou jedle, buk, dub, nebo v případě dřeviny břízy a olše i jako dřeviny produkční.

V úvodní přednášce se Ing. Milan Hron, předseda lesnické organizace Pro Silva Bohemica krátce seznámil s náplní činnosti této organizace a pak se zamýšlel nad tím, jak mohou nebo budou vypadat lesy v nedaleké budoucnosti. Na podkladě dosud známých faktů uvedl zajímavé informace, a souvislosti, které pro většinu účastníků byly nové.

V dalším příspěvku   Ing. Antonín Martiník, Ph.D. z Lesnické a dřevařské fakulty MU v Brně seznámil se zkušenostmi z výzkumu a praktické realizace obnovy a tvorby lesa pionýrskými dřevinami. Na příkladech z Křivoklátska , severní Moravy , Slezska a sousedního Německa demonstroval jednak biologickou , ale i ekonomickou vhodnost a výhodnost tohoto způsobu obnovy lesa.

Mgr. Pavel Rotter,Ph.D., pracovník VÚ Silva Taroucy ( Výzkumný ústav pro krajinu a zahradnictví v Průhonicích , který byl založen již v roce 1927) se ve svém vystoupení zabýval vlivem změn klimatu na lesní půdu. Dle jednotlivých dřevin osvětlil   jejich vhodnost užití jako přípravné dřeviny na kalamitní holině s ohledem na regeneraci půdního prostředí a náchylnost ke stresovým faktorům.

S dlouhodobými ( 25 let) praktickými zkušenostmi využívání pionýrských dřevin u LS LČR Město Albrechtice. Lesní porosty této lesní správy byly dlouhodobě postihovány větrnými kalamitami , což mělo za následek vznik rozsáhlých holin. Po vzájemné shodě zdejších lesníků byly k obnově těchto holin využívány na tehdejší dobu v nezvyklé míře dřeviny – bříza, osika, jeřáb a olše.

Ing. Jiří Pohan ve svém příspěvku přehledně prezentoval možnosti využití finančních příspěvků na hospodaření v lesích, které poskytuje stát a kraje. V závěrečným příspěvku pak Ing. Milan Slavinger připomněl zákonné povinnosti vlastníka při ochraně a obnově lesních porostů.

Odpolední část, kterou přímo v lesních porostech uváděl Ing. Josef Topka, byla věnována praktickým ukázkám a představením variant obnovy čerstvě vytěžené kalamitní holiny , výchovy a   následné obnovy nastávající  březové kmenoviny vzniklé samovolným náletem na holinu, kde nebyl odstraněn klest a výchovou březové tyčoviny založené sadbou na zemědělské půdě. Na všech stanovištích probíhala bohatá diskuse účastníků .

Závěr semináře pak provedl předseda ČKOLH, poděkoval všem za účast, aktivní přístup a popřál mnoho zdaru při zakládání nových, klimatickým změnám odolných lesních porostů.

Text : J.Topka

Fotogalerie : Milan Slavinger 

 

Pro vlastní akci nebyl vydán sborník v tištěné podobě (úspora nákladů), ale pro všechny zájemce je ke stažení na stánkách partnerského spolku Pro Sylva Bohemica

- sborník

- prezentace kolegů PRO Sylva:  Milan Hron, Antonín Martiník, Pavel Rotter, Milan Košulič

- prezentace kolegů ČKOLH: Jiří PohanMilan Slavinger

informace z pozvánky

Aktualizováno (Pátek, 13 Prosinec 2019 09:47)