Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích od roku 2014, která vyšla jako Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., (o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti), byla v roce 2021 novelizována a od 1.1.2022 platí některé změny.

strompenize

Nejvýznamnější novinky platné od roku 2022:

- zavedení nového titulu - Ukládání klestu na hromady nebo valy se sazbou 50Kč/ vytěžený m3

- zvýšení sazby na dřeviny základní a cílové (SM, BO ... na 9,- Kč (SM od 5. VLS)

- zvýšení sazby na meliorační a zpevňující dřeviny na 15,- Kč

- změny v titulu Zřizování oplocenek - oplocenka 160 cm vysoká, min 40% plochy MZD (listnáče, jedle a modřín), sazba 70,-  Kč/1m

- následná péče o výsadbu lesního porostu - ožínání, nátěry, údržba oplocenek - sazba 16 000,- Kč/ha

- byl zrušen příspěvek na opakované zalesnění

- žádosti a ohlášení se i nadále podávají elektronicky přes portál farmáře (modul žadatele), následně se doručují písemně

- novela vyhlášky č.298/2018 určuje vhodné dřeviny pro jednotlivé hospodářské soubory a půdní typy

 

Od roku 2015 se každý zájemce o dotace v daném roce musí předem zaregistrovat (podat ohlášení) u místně příslušného krajského úřadu.

Ohlášení žadatele se podává elektronickou a následně písemnou formou před zahájením prací - plnění předmětu finančního příspěvku. Toto ohlášení se podává od 1.1. na celý kalendářní rok, vždy ale před zahájením prací. Ohlášení je vždy platné pro všechny práce prováděné ode dne jeho doručení do konce roku. Ohlášení se generuje v prostředí Portálu farmáře na stránkách MZe.cz - Modulu pro žadatele. Registrovaný přístup je možno zřídit v plném nebo omezeném rozsahu. Omezený rozsah zcela dostačuje pro potřeby podávání žádostí na hospodaření v lesích, kůrovcové dřevo a pro hlášení žadatele.

 

Po podání ohlášení a následném splnění předmětu příspěvku se postupuje podle tradičních postupů a žadatel podá žádost o dotaci potvrzenou odborným lesním hospodářem.

Žádost se musí od 1.7.2020 vyplňovat ve výše zmíněném modulu pro žadatele, který je přístupný na stránce MZe. Po vygenerování a kontrole žádosti se data odešlou do systému MZe a  formulář následně vytiskneme k doručení písemnou formou. Formuláře potvrzuje odborný lesní hospodář.

 

Kompletní Pravidla  (nařízení vlády č. 30/2014 Sb v aktuálním znění) ve formátu .pdf -  Mají obecnou celostátní platnost - po novele NV455/2021

Příloha č.1 vyhlášky č.298/2018 - seznam vhodných dřevin

Další informace k tématu na stránce MZe

Zřízení přístupu do portálu farmáře

Modul pro registrované žadatele - vpravo nahoře vstup

 

Každý žadatel se muže informovat na podacím místě (kraji) nebo u svého odborného hospodáře.