Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích od roku 2014 vyšla jako Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, se od 1.11.2018 výrazně mění.


Od roku 2015 se každý zájemce o dotace v daném roce musí předem zaregistrovat u místně příslušného krajského úřadu.

Ohlášení žadatele, dříve registrace žadatele, se podává písemnou formou před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku. Toto ohlášení se podává nejdříve v rámci hospodářského roku tedy od 1. července (neplatí pro finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů), vždy ale před zahájením prací. Ohlášení je vždy platné pro všechny práce prováděné ode dne jeho doručení do konce hospodářského roku.

 

Formulář pro registraci

Po provedené registraci a následném splnění předmětu příspěvku se postupuje podle tradičních postupů a žadatel podá žádost o dotaci potvrzenou odborným lesním hospodářem.

Žádost se musí od roku 2019 vyplňovat ve speciálním modulu pro žadatele, který si po stažení ze stránky MZe nainstalujeme do počítače. Po vyplnění a kontrole žádosti si formulář vytiskneme k doručení písemnou formou. Data současně odešleme exportem ve formátu .xml .

Modul pro žadatele na MZe.cz

Příručka k modulu

Kompletní Pravidla  (nařízení vlády č. 30/2014 Sb v aktuálním znění) ve formátu .pdf -  Mají obecnou celostátní platnost

Seznam podporovaných dřevin

Metodická příručka

Formuláře a přílohy

 

Každý žadatel se muže informovat na podacím místě (kraji) nebo u svého odborného hospodáře.