Domů Informace z akcí Sadební materiál Sepekov 2010

Zpráva o odborné akci

pořádané  pod odbornou záštitou a s finančním přispěním

Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství

Pořadatel: Česká komora odborných lesních hospodářů

Název akce: Sadební materiál

Místo konání: Sepekov u Milevska

Datum konání: 9.9.2010

Počet účastníků: 62

Distribuce sborníků – komu: sborník nebyl vydán

Pozvánka


Hodnocení akce, závěry, doporučení:

Seminář byl třetím dílem cyklu Pěstebních kurzů. Proběhl podle připraveného scénáře.

Sraz účastníků byl v areálu Lesních školek Ing.Pavla Burdy.

Zahájení akce, přivítání účastníků a seznámení s programem provedl předseda Ing.Jiří Pohan.

První příspěvek - Ing.Pavel Kotrla, Ph.D. - Zákonná pravidla pro nakládání se SM

Seznámil posluchače se zákonnými pravidly pro nakládání se SM, zopakoval základní nařízení zákona 149/2003 sb., se kterými se OLH a vlastníci nejčastěji setkávají v praxi při nákupu sadebního materiálu, jeho distribuci a prodeji. Seznámil s nařízeními nové vyhlášky 44/2010 sb. Rozebral problematiku uznávání zdrojů osiva z pohledu vlastníků lesů.

Dále informoval o evidenci ERMA na stránkách UHUL a připomněl povinnosti držitelů licencí pro nakládání se SM  - vedení evidence a povinnost ročního hlášení.

Druhý příspěvek – Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. – VULHM Opočno - Expertní činnost VULHM v oblasti SM. Ve svém příspěvku seznámila s činností Školkařské kontroly pro vlastníky a správce lesa. Tato služba napomáhá řešit problémy a spory s kvalitou sadebního materiálu při jeho distribuci a nákupu vlastníky. Upozornila na nejčastější problémy vyskytující se při uvádění SM do oběhu. Seznámila s jakostními znaky a vyskytujícími se vadami SM. V samostatné části se zabývala krytokořeným SM, kdy seznámila s povolenými druhy obalů a upozornila na nevhodné způsoby pěstování sazenic.

Třetí příspěvek – Ing.Pavel Burda - Pěstování SM, skladování, distribuce

Ve svém příspěvku široce seznámil se základními pravidly pěstování prostokořeného SM ve školkách. Postupně probral všechny fáze výroby SM a upozornil na nebezpečí, která se ve všech fázích vyskytují. Dále se zabýval způsobem sklizně (vyzvedávání) SM, jeho skladováním – krátko i dlouhodobým. Dále přípravou k prodeji, prodejem, dopravou a uskladněním u zákazníka před výsadbou. Na mnoha konkrétních případech upozornil na základní body střetu mezi producentem SM a odběratelem.

Čtvrtá část – Ing.Pavel Burda – venkovní ukázky

V areálu školky byly předvedeny praktické postupy při výrobě SM – příprava půdy, výsev, školkování, podřezávání, sklizeň, úprava SM před uskladněním a prodejem, krátkodobé a dlouhodobé skladování. Předvedena školkařská technika, klimatizovaný sklad, třídírny a balírny.

Seznámení s použitím chemických prostředků ve školkách a lesnictví – doplněné prezentací L.E.S. CR, s.r.o.

Prezentace lesnické techniky se zaměřením na pěstební činnost.

V průběhu celé akce účastníci pokládali otázky k jednotlivým tématům. V hlavním diskusním bloku kromě dotazů zazněl i příspěvek ředitelky Semenářského závodu Týniště n. Orlicí Ing. Zuzany Neznajové, ve kterém seznámila s provozem závodu, službách a obchodních možnostech pro vlastníky lesů a školkaře. Ve stručnosti popsala systém zpracování osiva, jeho skladování a distribuce.

Všechny přednášky byly doplněny prezentacemi s fotodokumentací na datovém projektoru.

Závěr:

V rámci příprav bylo rozesláno 390 písemných pozvánek – všem členům ČKOLH, organizacím, SSL a OLH v okolí pořádání akce (100 km), dále 280 pozvánek mailem z databáze účastníků předchozích seminářů.

Akce přinesla mnoho praktických informací potřebných pro vlastníky lesů a jejich správce.

Seznámila s problémy vyskytujícími se ve vztahu producent x spotřebitel. Vytvořila prostor pro setkání lesníků a školkařů.

Akci hodnotíme jako úspěšnou.

 

Prezenční listiny jsou uloženy u předsedy.

Sborník nebyl vydáván.

 

25.10.2010  

Ing.Jiří Pohan – předseda ČKOLH

 

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 22:23)