Dotace v lesním hospodářství

Stejně jako v minulých letech je i letos možno získat na některé činnosti prováděné v lesích a investice finanční příspěvek či dotaci ze zdrojů:

- Evropské unie

- Ministerstva zemědělství

- rozpočtů krajů.

Dotace rozlišujeme na:

a) - příspěvky na činnosti prováděné v lesích

b) - příspěvky na zalesňování zemědělských půd a jejich údržbu

c) - investiční dotace z Programu rozvoje venkova SZIF

moneyAdapt

Od roku 2022 je možno žádat o zařazení do zcela nového programu Podpora adaptace na změnu klimatu.

Aktualizováno (Pátek, 03 Červen 2022 11:58)

Celý článek...

 

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích od roku 2014, která vyšla jako Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., (o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti), byla v roce 2021 novelizována a od 1.1.2022 platí některé změny.

strompenize

Nejvýznamnější novinky platné od roku 2022:

- zavedení nového titulu - Ukládání klestu na hromady nebo valy se sazbou 50Kč/ vytěžený m3

- zvýšení sazby na dřeviny základní a cílové (SM, BO ... na 9,- Kč (SM od 5. VLS)

- zvýšení sazby na meliorační a zpevňující dřeviny na 15,- Kč

- změny v titulu Zřizování oplocenek - oplocenka 160 cm vysoká, min 40% plochy MZD (listnáče, jedle a modřín), sazba 70,-  Kč/1m

- následná péče o výsadbu lesního porostu - ožínání, nátěry, údržba oplocenek - sazba 16 000,- Kč/ha

- byl zrušen příspěvek na opakované zalesnění

- žádosti a ohlášení se i nadále podávají elektronicky přes portál farmáře (modul žadatele), následně se doručují písemně

- novela vyhlášky č.298/2018 určuje vhodné dřeviny pro jednotlivé hospodářské soubory a půdní typy

 

Od roku 2015 se každý zájemce o dotace v daném roce musí předem zaregistrovat (podat ohlášení) u místně příslušného krajského úřadu.

Ohlášení žadatele se podává elektronickou a následně písemnou formou před zahájením prací - plnění předmětu finančního příspěvku. Toto ohlášení se podává od 1.1. na celý kalendářní rok, vždy ale před zahájením prací. Ohlášení je vždy platné pro všechny práce prováděné ode dne jeho doručení do konce roku. Ohlášení se generuje v prostředí Portálu farmáře na stránkách MZe.cz - Modulu pro žadatele. Registrovaný přístup je možno zřídit v plném nebo omezeném rozsahu. Omezený rozsah zcela dostačuje pro potřeby podávání žádostí na hospodaření v lesích, kůrovcové dřevo a pro hlášení žadatele.

 

Po podání ohlášení a následném splnění předmětu příspěvku se postupuje podle tradičních postupů a žadatel podá žádost o dotaci potvrzenou odborným lesním hospodářem.

Celý článek...

 

Mapa21

Příjem žádostí ukončen 15.10.21

Konečná sazba stanovena ve výši 145 kč/m3

za roky 2021 ani 2022 se náhrada již poskytovat nebude.

Tisková zpráva MZe

Aktualizováno (Středa, 01 Červen 2022 11:33)

Celý článek...

 

logo-szif

Celý článek...

 

Podmínky pro získání podpory na zalesňování zemědělských půd

Celý článek...

 

Sdělení k problematice projektu zalesnění  ve vazbě na vedení řízení o využití území pro zalesnění podle stavebního zákona.

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 10:24)

Celý článek...

 

Zalesňování dle Programu rozvoje venkova 2007 - 2013

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 12:09)

Celý článek...

 

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 12:34)

Celý článek...

 

podle nařízení vlády 505/2000 ve znění 500/2001 a 203/2004 Sb. 

 

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 12:19)

Celý článek...