Dotace v lesním hospodářství

Stejně jako v minulých letech je i letos možno získat na některé činnosti prováděné v lesích a investice finanční příspěvek či dotaci ze zdrojů:

- Evropské unie

- Ministerstva zemědělství

- rozpočtů krajů.

Dotace rozlišujeme na:

a) - příspěvky na činnosti prováděné v lesích

b) - příspěvky na zalesňování zemědělských půd a jejich údržbu

c) - investiční dotace z Programu rozvoje venkova SZIF

Na stránkách MZe jsou zveřejněny Zásady, které stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období  od 1.10.2017 do 31.12.2018

Znamená to, že započalo podávání žádostí o podporu za znehodnocené dřevo.

Aktualizováno (Středa, 11 Prosinec 2019 20:34)

Celý článek...

 

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích od roku 2014 vyšla jako Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, se od 1.11.2018 výrazně mění.


Od roku 2015 se každý zájemce o dotace v daném roce musí předem zaregistrovat u místně příslušného krajského úřadu.

Ohlášení žadatele, dříve registrace žadatele, se podává písemnou formou před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku. Toto ohlášení se podává nejdříve v rámci hospodářského roku tedy od 1. července (neplatí pro finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů), vždy ale před zahájením prací. Ohlášení je vždy platné pro všechny práce prováděné ode dne jeho doručení do konce hospodářského roku.

 

Formulář pro registraci

Po provedené registraci a následném splnění předmětu příspěvku se postupuje podle tradičních postupů a žadatel podá žádost o dotaci potvrzenou odborným lesním hospodářem.

Celý článek...

 

logo-szif

Celý článek...

 

Podmínky pro získání podpory na zalesňování zemědělských půd

Celý článek...

 

Sdělení k problematice projektu zalesnění  ve vazbě na vedení řízení o využití území pro zalesnění podle stavebního zákona.

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 10:24)

Celý článek...

 

Zalesňování dle Programu rozvoje venkova 2007 - 2013

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 12:09)

Celý článek...

 

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 12:34)

Celý článek...

 

podle nařízení vlády 505/2000 ve znění 500/2001 a 203/2004 Sb. 

 

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 12:19)

Celý článek...