Obecné informace

týkající se činnosti odborného lesního hospodáře

srnec

Škody způsobené zvěří mohou být mnohdy limitujícím faktorem pro úspěšnou obnovu lesa.

Téma je velice široké a nesnadno řešitelné.

Aktualizováno (Pátek, 03 Červen 2022 11:57)

Celý článek...

 

Odborný lesní hospodář (OLH)

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář musí mít k této činnosti udělenou licenci orgánem státní správy lesů .

Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře, jeho jméno je povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa, který hospodaří podle Lesního hospodářského plánu , je povinen uzavřít s odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti. Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe, může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení licence.

Každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře je vlastník lesa povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů.

Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány Lesní hospodářské osnovy, funkci odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích - nejčastěji Lesy České republiky, s.p. prostřednictvím revírníka.

Náklady na činnost zvoleného odborného lesního hospodáře hradí vlastník lesa, náklady na činnost odborného lesního hospodáře určeného orgánem státní správy hradí stát.

Aktualizováno (Pátek, 07 Duben 2017 21:58)

 

 

 

 

 

Lesní hospodářská osnova (dále též LHO) se zpracovává pro všechny lesy o celkové výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických i právnických osob. Ze zpracování osnovy jsou vyjmuty pozemky těch vlastníků, kteří si v souladu s lesním zákonem zadají pro svůj lesní majetek zpracování lesního hospodářského plánu (dále též LHP).

 

LHOobr

LHO je písemný materiál, ve kterém je uveden stav lesních porostů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a jsou zde navržena případná hospodářská opatření (výchova porostů, obnovní těžba, zalesnění holin, apod.). Zpracovává se v analogové (písemné) i digitální formě, a to s dobou platnosti obvykle na 10 let. Území, ve kterém je vyhotovena LHO se stejnou dobou platnosti, se nazývá „Zařizovací obvod“.    

 

Vlastník lesních pozemků, který má zájem využít LHO pro hospodaření ve svých lesích, má možnost si od orgánu státní správy lesů převzít protokolárně tu část LHO, která se týká jeho lesního majetku. Tato část LHO se nazývá „Vlastnický separát LHO“. Při protokolárním převzetí LHO se pro vlastníka lesa stávají závaznými některá ustanovení. Jde zejména o celkovou výši těžby, která je po dobu platnosti LHO nepřekročitelná. U větších majetků (výměra nad 3 ha) je druhým závazným ustanoven

 

ím LHO minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin, který musí být použit při obnově porostu.

 

 

Vlastník lesa si může lesní hospodářskou osnovu u orgánu státní správy lesů vyzvednout také pouze pro informaci, či pro potřeby vypracování znaleckého posudku pro ocenění lesního majetku. Náklady na zpracování lesní hospodářské osnovy hradí stát a vlastník lesa ji od orgánu státní správy lesů obdrží bezplatně, a to po celou dobu její platnosti. V současné době jsou anonymizované údaje platných LHO (bez jména vlastníka lesa) rovněž veřejně přístupné na internetovém portálu Ministerstva zemědělství ČR (eagri.cz), a to v sekci Lesy, Registry a aplikace, Lesní hospodářské osnovy (http://eagri.cz/public/web/mze/lesy).

 

Právnické osoby, kterým je svěřeno nakládání se státními lesy a dále ostatní právnické a fyzické osoby vlastnící více než 50 ha lesa v obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu státní správy lesů (krajský úřad), jsou povinny zabezpečit pro svůj lesní majetek zpracování lesního hospodářského plánu. LHP si může nechat pro svůj lesní majetek zpracovat i vlastník s celkovou výměrou lesa menší než 50 ha. Náklady spojené s vyhotovením LHP nese vlastník lesa, přičemž za předpokladu splnění určitých podmínek je v současné době možné získat na zpracování LHP finanční příspěvek (dotaci).  

 

LHP je nástrojem vlastníka lesa a zpracovává se zpravidla na dobu deseti let. LHP upravuje veškeré nakládání s lesem formou závazných a doporučujících ustanovení. Závaznými ustanoveními LHP jsou pro všechny vlastníky lesa maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu, přičemž vlastník lesa má právo na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin vůči státu. Pro státní lesy a lesy ve vlastnictví obcí je dalším závazným ustanovením LHP také minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku.

 

Pokud vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolárně převzaté lesní hospodářské osnovy, podléhá jakákoliv těžba dřeva překračující výši 3 m3 na 1 ha za jeden rok, schválení odborného lesního hospodáře a vydání souhlasného stanoviska orgánu státní správy lesů, jímž je místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.

Aktualizováno (Čtvrtek, 12 Říjen 2017 08:58)

 

LOS - poradenská služba v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů

V případě problémů se stavem lasa - napadení škůdci, škody zvěří, choroby rostlin, škody větrem a sněhem, požáry, úhyny sazenic, kvalita sadebního materiálu atd., se mohou vlastníci lesů i odborní hospodáři obracet na speciální službu.

vulhm

Lesní ochranná služba - je komplexní expertní a poradenská služba v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů na území České republiky, zajišťovaná Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Jako služba vlastníkům lesa je "LOS" hrazena z rozpočtu Ministerstva zemědělství a je žadatelům poskytována bezplatně.

Kontakt:
tel. (ústředna): 257 892 222; fax: 257 920 648; záznamník: 257 892 289, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Adresa:
Lesní ochranná služba
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Strnady 136, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

Aktualizováno (Pátek, 23 Červen 2017 20:44)

 

ukzuz

V lesnictví i v jiných oborech zemědělství a činností v krajině je možno používat pouze schválené přípravky k ochraně rostlin.

Ministerstvo zemědělství na své stránce umožňuje přístup do registru povolených přípravků na ochranu rostlin, který vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Aktualizováno (Pátek, 23 Červen 2017 20:49)

 

V lesnické práci 12/2002 se JUDr. Jíří Staněk zamýšlí nad odpovědností OLH.

Odkaz na článek v LP

Aktualizováno (Čtvrtek, 16 Březen 2017 10:39)

 

V reakci na článek JUDr. Staňka v LP 12/2002 doplňuje JUDr. Martin Flóra ještě informace o obecné odpovědnosti OLH.

Odkaz na článek v LP 12/2003

Aktualizováno (Čtvrtek, 16 Březen 2017 10:42)

 
Více článků...